Google analitikasyndaky süzgüçler üçin semaltdan iň oňat tejribe

Google Analytics süzgüçleri görnüş görnüşinde ýüze çykýan maglumatlary üýtgedip, üýtgedip we çäklendirip biler. Elmydama internetdäki maglumatlaryňyzyň hilini üpjün etmek üçin iň oňat tejribe süzgüçlerini bellemek maslahat berilýär.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Oliwer King bu ýerde üstünlik gazanmak üçin ýadyňyzda saklamaly esasy zatlara ünsi jemleýär: içerki traffigi, yzky çyzgylary, sosial ýol çeşmeleriňizi bilmek we dürli wakalara at bermek.

Içerki traffigi süzüň

Köp adam web sahypalarynyň haýsy traffigiň alýandygyna üns bermeýärler we pikirleriniň özboluşlylygy we özboluşlylygy barada hiç wagt gyzyklanmaýarlar. Işiňizi ömürboýy dolandyrmak isleseňiz, traffigiňizi tertiplemek we onuň hilini üpjün etmek möhümdir. Müşderileriňiziň web sahypaňyzda näme edýändigini görmek isläp bilersiňiz, eger bu hakykat bolsa, içerki traffigi ep-esli derejede süzmeli. Içerki ulag süzgüji, öz ofisiňizden ýa-da öýüňizden gelýän maglumatlary aýyryp biler. Adatça, adamlar ony aýyrýarlar we günde umumy sanyna hasaplamaýarlar. Içerki traffikden gutulmagyň ýeke-täk usuly süzgüç döretmek we IP adresleriňizi blokirlemekdir. Google Analytics hasabyňyzdan maglumatlary aýyrmak üçin elmydama peýdaly we hil netijelerini berip biler.

Dürli guramalar işçileriniň iş wagtynda näme edýändiklerini we web sahypalarynda we bloglarynda nähili reaksiýa görýändiklerini görmek isleýärler. Munuň üçin diňe içerki görnüşli süzgüçleri döredýärler we ähli içerki traffigi aýyrýarlar. Takyk netijeleri berjek IP adrese esaslanýan süzgüç. Mysal üçin, öýlerinde işleýän we web sahypalaryndan ýokary netijeleri almak isleýän işgärler, talaplaryna esaslanyp maglumatlary goşup ýa-da aýryp bilerler.

Aýlaw süzgüji

“Google Analytics”, yzygiderli süzgüç süzgüji diýlip atlandyrylýan iki dürli URL-ä gözegçilik edýär. Bu süzgüçden peýdalanyp, soraglaryňyza aňsatlyk bilen jogap alyp bilersiňiz. Talaplaryňyza görä yzky çyzgylary we süzgüçleri döretmegi maslahat berýäris.

Kiçi süzgüçler

Google Analytics pes hilli traffikden dynmaga kömek edip biler. Baş harp süzgüçler bolmasa, sahypa görnüşleriniň umumy sany barada maglumat almak isleýän Google Analytics ulanyjylary öz hasaplaryndan tapyp bilerler. Bu, köp wagt talap edýän gurallardan dynmaga we web sahypasynyň hilini üpjün edip biler. Datahli maglumatlaryňyzy, soralan URL-ňizi, kampaniýa üýtgeýänleriňizi we wakalary üýtgetmek üçin kiçi süzgüçleri ulanmak maslahat berilýär.

Sosial media süzgüçleri

Sanly marketologlar sosial media süzgüçlerini giňden ulanýarlar. “Google Analytics”, “Twitter”, “LinkedIn”, “Google+” we “Facebook” ýaly sosýal mediýa bölümlerini toparlara böldi. Itollamalara deň gurşaw hökmünde seredýär we olary tapmak isleseňiz, sahypaňyzyň sosial media saýtlaryndan näçe gezek görlendigi barada düşünje almak üçin Referral hasabatyny süzmegiňiz maslahat berilýär. Dürli guramalaryň öz işlerini giňeltmek üçin sosial media bilen işleýändigini aýtmak ýalňyş bolmaz. Şeýle süzgüçleri döretmek we çeşmeleriňizi toparlara bölmek bilen sahypaňyzy gözleg motorynyň netijelerinde görkezip bilersiňiz we ygtybarlylygyny ep-esli derejede üpjün edip bilersiňiz.